Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 Notice: Undefined offset: 2 in /home/domeny/studio-fantazie.cz/web/subdomeny/www/data/bannery_statistiky.dfnc.php on line 5 Stanovy spolku - Spolek Centrum Harmonie a Fantazie
Spolek Centrum Harmonie a Fantazie
Informace
V letních měsících 2019 bude sál Sokolovny k pronájmu v omezeném režimu. Kontaktujte správce na tel.731 407 915 pro detaily. Děkujeme za pochopení.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
NAŠI PATRONI
BENU Lékárny
Úvodní stránka > Stanovy spolku

Stanovy spolku

I. Úvodní ustanovení 

Název Spolku:
Centrum Harmonie a Fantazie, o.s.  (dále jen "C.HaF, o.s.")  
Zkratka: C.HaF,o.s.
Sídlo:  Svatý Jan 220/12, 252 52 Únětice, pošta Horoměřice

II. Právní postavení C.HaF, o.s.

1. C.HaF, o.s. je dobrovolné , nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. C.HaF, o.s.  je právnickou osobou jehož statutárním orgánem je předseda sdružení

III. Cíl činnosti C.HaF, o.s.

1. Hlavní cíle činnosti C.HaF, o.s. :

vytvářet program plnohodnotného využívání volného času pro rodiny s dětmi, předškolní děti, děti ze základních škol a mládež a vzdělávání rodičů a vychovatelů dětí, dětí a mládeže, pracovat na rozvíjení fantazie, zručnosti a kladného tvořivého vztahu k přírodě a vlastní osobě a to v celorepublikovém působení.

2. Dalšími cíly jsou:

  • provozování rodinných a vzdělávacích center pro rodiny s dětmi a předškolní děti, poskytovat prostor pro všechny generace
  • vytváření dětských center zaměřených na celkový rozvoj dětí zejména předškolního věku
  • zájmové kroužky pro školní děti a mládež
  • pořádání seminářů, kurzů a rekvalifikací pro rodiče, pedagogy a vychovatele
  • pomoc, poradenství a podpora rozvoje talentovaných dětí a mládeže a jejich rodičům
  • pořádání lidových tradičních oslav i netradičních aktivit pro děti i dospělé v duchu sportovním i umělecky tvořivém
 
3. Za tímto účelem C.HaF, o.s. bude pracovat na zajištění finančních, materiálních a personálních podmínek pro výše uvedený program
 
IV. Členství

1. Členem C.HaF, o.s. mohou být fyzické osoby a právnické osoby , které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena C.HaF, o.s. rozhoduje výbor spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3. Zánik členství.
- vystoupením člena dobrovolně, ukončením jeho činnosti ve sdružení
- u právnické osoby jejím zrušením, nebo písemným vystoupením ze sdružení
- zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
- úmrtím člena
 
V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
- podílet se na činnosti C.HaF, o.s.
- ze zákona volit a být volen po dovršení 18 let do orgánů C.HaF, o.s.
- obracet se na orgány C.HaF, o.s. s podněty stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
- podílet se na řízení a kontrole činnosti C.HaF, o.s.
- právo rovného hlasování

2. Povinnosti členů sdružení:
- dodržovat stanovy C.HaF, o.s.
- aktivně se podílet na plnění cílů C.HaF, o.s.
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech C.HaF, o.s.

VI. Orgány C.HaF, o.s.

1. Orgány C.HaF, o.s. jsou:
  • předseda sdružení – statutární orgán
  •  valná hromada

VII. Valná hromada

1. Valnou hromadu tvoří všichni členové C.HaF, o.s..
2. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby.
3. Valná hromada volí členy výboru. Valná hromada rozhoduje o zrušení členství a rozhoduje o zrušení  C.HaF, o.s.,  rozhoduje o změnách stanov C.HaF, o.s.,  schvaluje úkoly sdružení pro příslušné  období.
4. Hlasovací právo členů C.HaF, o.s. je rovné.
 

IX. Zásady hospodaření

1.C.HaF, o.s., hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:
- dary a příspěvky fyzických a právnických osob
- výnosy majetku
- účelové dotace ze státního, obecních a krajských rozpočtů
2. Za hospodaření C.HaF, o.s.,odpovídá výbor , který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

XI. Zánik C.HaF, o.s.,

1. C.HaF, o.s., zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
- rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li C.HaF, o.s.,dobrovolným rozpouštěním , rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

XII. Závěrečná ustanovení

1. C.HaF, o.s., může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád C.HaF, o.s. 
2. C.HaF, o.s.   má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


V Úněticích dne 25.11.2016
 

Informace
Děkujeme za vaši návštěvu a podporu.